Tràmits i gestions

Pàgina 1 de 4
 • Alta al padró municipal d'habitants
 • Al·legacions de sancions de trànsit
 • Bonificació de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
 • Canvi de domicili al padró municipal d'habitants
 • Llista tramitacions assistides (agost 2018) Cartera de tramitacions assistides

  La Cartera de Tramitacions Assistides (CTA) és la definició normalitzada del conjunt de tramitacions administratives municipals, denominades tramitacions assistides (TA), realitzades presencialment pel ciutadà a les dependències de l'Ajuntament, en un sol acte, mitjançant assistència del personal al servei de l'ens local.

  Aquesta s'ha creat mitjançant decret 2014-0265, de 28 d'abril de 2014 (com enllaç figura la publicació de l'anunci corresponent a aquesta resolució al BOPB de 22 de maig de 2014 ). Per decrets 2015-0763, de 3 de setembre de 2015 i 2015-0778, de 9 de setembre de 2015 s'ha procedit a complementar la regulació del sistema de funcionament de la cartera (com a document informatiu s'incorpora una nota que incorpora el text refós corresponent a les regles que regulen el funcionament d'aquest sistema de tramitació). 

 • Certificat de pagament d'un tribut municipal
 • Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal
 • Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una comunicació

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol (llicència o comunicació prèvia) que l’habilitava per exercir l’activitat.

 • Comunicació prèvia activitats recreatives

  És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament o modificar un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

 • Comunicació prèvia ambiental municipal

  És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici o la modificació d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

 • Comunicació prèvia ambiental municipal d'establiments no permanents desmuntables

  És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o elements relatius a l’obertura d’un establiment d’aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.

 • Comunicació prèvia d'obertura

  És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici o la modificació d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

 • Comunicació prèvia espectacles i activitats recreatives extraordinàries

  És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

   

 • Declaració responsable d'habitatge d'ús turístic

  És règim d'intervenció pel qual les persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús a tercers en condicions d'immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica, han de comunicar-ho prèviament a l'administració.

 • Declaració responsable d'obertura

  És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici d’una activitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

   

Pàgina 1 de 4
Darrera actualització: 15.05.2019 | 10:48
Darrera actualització: 15.05.2019 | 10:48