Juntes de govern

En aquest apartat s’aniran incorporant els documents corresponents a l’ordre del dia de les sessions de la Junta de Govern Local que es celebrin segons la periodicitat establerta al Reglament Orgànic Municipal. L’ordre del dia incorpora la relació d’assumptes a tractar per la Junta de Govern Local com a òrgan de govern de l’Ajuntament segons el règim de competències delegades per part d’Alcaldia i el Ple municipal al cartipàs municipal.


Els documents publicats incorporen un tractament de les dades que s’inclouen conforme el previst en l’àmbit de protecció de dades segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal – BOE núm. 298, de 14 de desembre i suplement en català núm. 17, de 30 de desembre)

Pàgina 1 de 6
Pàgina 1 de 6
Darrera actualització: 15.05.2019 | 10:46
Darrera actualització: 15.05.2019 | 10:46