Cartipàs municipal

Mesures organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandata 2015-2019 en matèries competencia de l'alcalde

Decret número 2015-0480 de 18 de juny de 2015  (publicat al BOPB de 3 de juliol de 2015 )

- Primera modificació: Decret número 2015-0555, de 7 de juliol de 2015 (publicat al BOPB de 27 de juliol de 2015 )

- Segona modificació: Decret número 2015-0920, de 9 d'octubre de 2015 (publicat al BOPB de 9 de novembre de 2015 )

- Tercera modificació: Decret número 2015-0956, de 20 d'octubre de 2015 (publicat al BOPB de 9 de novembre de 2015 )

- Quarta modificació: Decret número 2015-1024, de 4 de novembre de 2015 (publicat al BOPB de 23 de novembre de 2015 )

- Cinquena modificació: Decret número 2016-0022, de 18 de gener de 2016 (publicat al BOPB de 28 de gener de 2016 )

- Sisena modificació: Decret número 2016-0152, de 15 de febrer de 2016 (conforme el previst a la regla dotzena, al BOPB de 29 de febrer de 2016 s'ha publicat la modificació corresponent a la delegació de signatura en certificats d'empadronament)

- Setena modificació: Decret número 2016-0264, de 3 de març de 2016

- Vuitena modificació: Decret número 2016-0333, de 17 de març de 2016 (publicat al BOPB de 4 d'abril de 2016 - modificació de la regla novena)

- Novena modificació: Decret número 2016-0401, de 5 d'abril de 2016

- Desena modificació: Decret número 2016-0755, de 28 de juny de 2016

- Onzena modificació: Decret número 2016-0963, de 25 d'agost de 2016

- Dotzena modificació: Decret número 2016-1179, de 26 d'octubre de 2016

- Tretzena modificació: Decret número 2016-1210, de 3 de novembre de 2016 (publicat al BOPB de 21 de novembre de 2016 - regla onzena quinquies)

- Catorzena modificació: Decret número 2017-0118, d'1 de febrer de 2017 (publicació al BOPB de 15 de febrer de 2017 - regla onzena)

- Quinzena modificació: Decret número 2017-0151, de 7 de febrer de 2017

- Setzena modificació: Decret número 2017-0255, de 6 de març de 2017 (publicat al BOPB de 22 de març de 2017 - regla novena)

- Dissetena modificació: Decret número 2017-0289, de 13 de març de 2017

- Divuitena modificació: Decret número 2017-0411, de 6 d'abril de 2017 (publicat al BOPB de 26 d'abril de 2017 - regla novena)

- Dinovena modificació: Decret número 2017-0477, de 24 d'abril de 2017

- Vintena modificació: Decret número 2017-0498, de 28 d'abril de 2017

- Vint-i-unena modificació: Decret número 2017-0586, de 15 de maig de 2017 (publicat al BOPB de 7 de juny de 2017 - regla novena)

- Vint-i-dosena modificació: Decret número 2017-0724, de 14 de juny de 2017

- Vint-i-tresena modificació: Decret número 2017-1348, de 16 de novembre de 2017

- Vint-i-quatrena modificació: Decret número 2017-1436, de 4 de desembre de 2017

- Vint-i-cinquena modificació: Decret número 2018-0047, de 12 de gener de 2018

- Vint-i.sisena modificació: Decret número 2018-0502, de 8 de maig de 2018

- Vint-i.setena modificació: Decret número 2018-0843, de 20 de juliol de 2018

 - Vint-i.vuitena modificació: Decret número 2018-0995, de 29 d'agost de 2018

- Vint-i-novena modificació: Decret número 2018-1095, de 25 de setembre de 2018

- Trentena modificació: Decret número 2018-1333, de 15 de novembre de 2018; i la seva correcció d'esmena, decret número 2018-1385, de 21 de novembre de 2018

- Trenta-unena modificació: Decret número 2019-0024, d'11 de gener de 2019

- Trenta-dosena modificació: Decret número 2019-0297, de 5 de març de 2019

- Trenta-tresena modificació: Decret número 2019-0344, de 14 de març de 2019

- Trenta-quatrena modificaicó: Decret número 2019-0553, de 17 d'abril de 2019

Composició de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local s'integra per l'alcalde i els regidors següents:

- Xavier Racero Esquius

- Tomàs Casero García

- Mònica Cruz Franch

- Cristina Murcia Caraballo

Nomenament de tinents d'Alcalde

Primer tinent d'alcalde: Xavier Racero Esquius

Segon tinent d'alcalde: Tomàs Casero García

Tercer tinent d'alcalde: Mònica Cruz Franch

Quart tinent d'alcalde: Cristina Murcia Caraballo

Delegació de competències per part de l'alcalde a la Junta de Govern Local

Es deleguen a la junta de govern local les atribucions per acordar les resolucions i actes de tràmit indicats seguidament, sempre referits dins de la competència de l’alcalde i sempre que no siguin indelegables:

1. Aprovació de les propostes d’acord que han de ser conegudes pel Ple en matèries que requereixin majoria absoluta o citades a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i que consten a les lletres b), c), e) -amb exclusió de les modificacions del pressupost-, f), g), h), i), j), l) i m), així com els plans econòmics financers, plans de sanejament i altres instruments amb funcions anàlogues, previstos a la legislació sobre hisendes locals i sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. Aprovar els instruments que suposin la planificació de polítiques sectorials o transversals municipals, no reservades al Ple; i proposar a aquest la seva aprovació quan en sigui competent.
3. Els acords sobre instruments de planejament, gestió i convenis urbanístics que siguin competència de l’alcalde.
4. Aprovació de la liquidació del pressupost.
5. Autoritzacions, llicències i permisos, així com resolucions relatives a comunicacions i declaracions responsables, en qualsevol matèria, sempre que algun dels informes emesos en el procediment siguin desfavorables o no hagin estat emesos en el moment en què es pretén prendre l’acord.
6. Aprovació prèvia dels projectes d’actuacions d’interès públic en sòl no urbanitzable.
7. Exercici d’accions judicials i administratives.
8. Emissió d’informes en procediments sobre ordenació del territori, urbanisme i obres públiques desenvolupats per altres administracions.
9. Emissió de les declaracions municipals que versin sobre compatibilitat urbanística d’activitats, quan s’emetin en un sentit que discrepi d’algun dels informes emesos.
10. Aprovació d’expedients de contractació i adjudicacions en tota classe de contractes, inclosos els patrimonials, quan el seu valor estimat sigui superior a 3.000,00 euros.
11. Aprovació de projectes d’obra municipal ordinària, quan sigui competent per l’aprovació de l’expedient de contractació de les mateixes obres.
12. Concessions de domini públic quan no siguin competència del Ple.
13. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació i de les bases i convocatòries dels processos per a l’ingrés a la funció pública i per a la provisió de llocs de treball.
14. Aprovació de bases i convocatòria de subvencions i atorgament d’aquestes.
15. Resolucions sobre alienació del patrimoni.
16. Acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents.
17. Resolució de procediments sancionadors de qualsevol naturalesa, de procediments disciplinaris i de responsabilitat patrimonial.
18. Convenis interadministratius, quan no siguin competència del Ple.
19. Transferències de crèdit no reservades al Ple.
20. Autorització d’utlitzacions d’espais públics quan correspongui que siguin informades per la Comissió de coordinació d'activitats en espais públics municipals

21. L'atorgament d'ajuts de serveis socials i prestacions d'atenció domiciliària i de teleassistència . ( modificació aprovada per decret núm. 2015-0555 )

Delegació en tinents d'alcalde

Es delega en els tinents d’alcalde indicats a continuació les competències corresponents a les àrees que en cada cas s’indiquen :

Primer tinent d'alcalde: Medi Ambient, Serveis Econòmics, Promoció Econòmica, Cultura i Festes

Segon tinent d'alcalde: Serveis Públics, Esports i Seguretat Ciutadana

Tercer tinent d'alcalde: Sanitat, Ensenyament i Entitats

Quart tinent d'alcalde: Serveis Socials i Veïnatge

Delegacions en regidors

Es delega en els regidors indicats a continuació les competències corresponents a les àrees que en cada cas s’indiquen :

Ingrid Bonells Casau : Comunicació, Participació Ciutadana i Joventut
Cristian Marc Huerta Vergés : Espai Públic, Activitats, Obres i, dins  de l'àrea de planejament i territori, les atribucions sobre llicències urbanístiques, ordres d'execució i declaracions de ruïna i les relatives a disciplina urbanística . ( modificació aprovada per decret núm. 2015-0555 )

Delegacions d'atribucions jurídiques en el regidor delegat de Serveis Econòmics

El regidor delegat de Serveis Econòmics ostenta, per delegació, les atribucions jurídiques que li permeten dictar les resolucions i actes de tràmit següents :

1. Aprovar les generacions de crèdit, ampliacions de crèdit, incorporació de romanents de crèdit i canvis de finançament afectat.
2. Liquidacions tributàries, de preus públics i de qualsevol altre dret de la Hisenda pública, quan no es dictin en unitat d’acte amb altres actuacions.
3. Reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments.
4. Resoldre sobre la justificació de subvencions atorgades per l’ajuntament.
5. Declarar el fallit de crèdits incobrables.
6. Dictar els actes de revisió tributària que no es reservin al Ple o a l’Alcalde.
7. Proposar l’òrgan competent per autoritzar i/o disposar una despesa la seva concertació, quant es superi el crèdit disponible, adequat i suficient de l’aplicació pressupostària i no es superi el nivell de vinculació jurídica dels crèdits.
8. Autoritzar i disposar la concertació de despeses no reservades a altres òrgans.
9. Els acords sobre bestretes de caixa fixa i despeses a justificar.
10. Aprovació del compte de recaptació format per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Regles comunes sobre aplicació del règim de delegacions en regidors

1. L’atribució de delegacions als òrgans unipersonals suposa conferir-los totes les facultats d’activitat tècnica i material que l’ordenament reconeix a l’alcalde, així com el comandament a efectes de l’exercici d’aquestes activitats i per a la preparació de l’activitat jurídica, corresponent als equips instructors encarregats dels procediments inclosos dins de l’àrea delegada. Quant a les atribucions jurídiques, els tinents d’alcalde i regidors delegats formularan les propostes d’acord corresponents a la seva àrea i que, per tractar-se d’actes discrecionals, no hagi d’assumir l’instructor, i les resolucions i altres actes de tràmit, només quan expressament se’ls atribueixi en una de les resolucions del cartipàs.
2. Quan una mateixa activitat municipal pugui implicar més d’una àrea i no es correspongui a un procediment assignat a un equip instructor, la competència serà exercida per l’alcalde, llevat que aquest determini la seva assignació a un dels delegats, les competències dels quals es troben afectades per l’activitat esmentada.
3. L’absència, vacant o malaltia d’un delegat unipersonal suposarà l’avocació automàtica de la competència envers l’alcalde, sense necessitat de resolució que així ho disposi.
4. Les actuacions pròpies d’una política municipal que afectin a un espai públic seran desenvolupades pel delegat competent sobre la política sectorial i no pel delegat en matèria d’espais públics.
5. Les liquidacions tributàries vinculades a l’ocupació del domini públic es dictaran sempre en unitat d’acte amb la resolució que disposi sobre el dret corresponent.
6. Les liquidacions tributàries vinculades a la prestació de serveis es dictaran sempre en unitat d’acte amb la resolució que acordin la prestació.
7. Tots els regidors seran competents per a sol·licitar i justificar subvencions destinades a les polítiques pròpies de les àrees que tenen delegades.
8. La representació institucional de l’ajuntament davant d’altres poders i administracions públiques no es troba delegada en cap cas, sense perjudici de les delegacions amb facultat jurídiques o merament tècniques que l’alcalde pugui conferir i sense perjudici de la condició de representants de l’ajuntament expressament conferides per les resolucions del cartipàs.
9. Totes les regidories tindran competència per proposar l’autorització i/o disposició de despeses en l’àmbit de les seves atribucions delegades, llevat del supòsit en què es reserva al regidor d’Hisenda.

Signatures autoritzades per a disposar de fons municipals

Primer- Establir la relació dels titulars i suplents de les signatures autoritzades als efectes de disposar dels fons dels comptes que figuren oberts a nom de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en qualsevol entitat de crèdit, i que hauran de ser realitzats conjuntament amb la figura dels tres clauers que s’exposen a continuació:

ORDENADOR DE PAGAMENT

Titular: Xavier Racero Esquius DNI: XX
Suplent: Joan Carles Batanés Subirana DNI: XX

INTERVENCIÓ

Titular: Maria Mercè Marmi Espelt DNI: XX
Suplents ( per delegació i per aquest ordre ) :

En primer lloc : El secretari municipal, Josep González i Ballesteros*. DNI : XX
En segon lloc : La lletrada municipal, Maria José Fernández i Trigo. DNI : XX
En tercer lloc : La tècnica de contractació, Francina Rius i Cruz. DNI : XX

TRESORERIA

Titular: Judit Tort Rebull  DNI: XX
Suplents: 

En primer lloc: El secretari municipal, Josep González i Ballesteros*. DNI : XX

En segon lloc: El vicesecretari municipal, Santiago González Castellanos. DNI: XX

En tercer lloc: L’administrativa de l’àrea de Contractació, Sra. Gemma Codina Jiménez DNI: XX

* La suplència que realitzi el secretari  municipal no es podrà acumular respecte als clauers d'internció i tresoreria en cap supòsit.

Representants municipals

Es designen els representants municipals següents :

COMISSIÓ DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA MUNICIPALS
Joan Carles Batanés Subirana
Cristina Murcia Caraballo

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EN ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS
Cristian Marc Huerta Vergés
Mònica Cruz Franch

COMISSIÓ PER EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MUNICIPAL
Xavier Racero Esquius

 

 

 

Delegació de signatura de les funcions d'alcaldia

Es delega la signatura a efectes de la prestació del vistiplau en els certificats d’empadronament en els funcionaris següents: David Pintó Sallés, Miriam Herrero Llinàs, Montserrat Bautista Pérez, Rosa Camprubí Miró, Miquel Àngel Martínez Fernández, Neus Carrera Argelés i Gemma Codina Jiménez.

 

 

Mesures organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 en matèries competencia del Ple

Acord de Ple de 22 de juny de 2015  (publicat al BOPB de 7 de juliol de 2015 )

- 1ª modificació: acord de Ple de 9 de setembre de 2015 (publicat al BOPB de 28/09/2015 )

- 2ª modificació: acord de Ple d'11 de febrer de 2016

- 3ª modificació: acord de Ple de 12 de desembre de 2016 (publicat al BOPB de 28/12/2016 )

Estructura funcional municipal

L’estructura municipal distribueix les competències i els procediments en àmbits i àrees, segons consta en la següent relació:

 ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

- Àrea de Planejament i Territori

- Revisió del planejament urbanístic general
- Planejament i gestió urbanístics
- Ordenació del territori
- Infraestructures
- Obres d'urbanització
- Llicències urbanístiques
- Delimitació del terme municipal
- Nomenclàtor de vies públiques i números de policia
- Informació urbanística
- Desenvolupament del carril bici la municipi
- Ordres d’execució, declaració de ruïna, inspecció urbanística i protecció de la legalitat urbanística i neteja de parcel·les
- Habitatge

- Àrea d’Espai Públic, Activitats i Obres

- Manteniment de vies públiques
- Manteniment d'edificis municipals (inclosos ascensors)
- Gestió tècnica d'obres municipals ordinàries
- Gestió tècnica d'instal·lacions municipals
- Gestió administrativa d'obres municipals ordinàries
- Llicències de guals
- Ocupacions de via pública lligades a obres
- Ocupacions via pública lligades a la restauració
- Ocupacions de via pública no vinculades a obres ni a la restauració
- Sancions en matèria d'ocupació de la via pública
- Mobilitat i transport

- Àrea de Serveis Públics

- Neteja d'edificis municipals
- Recollida de residus i neteja viària
- Abastament d'aigua potable
- Sanejament
- Enllumenat i semàfors
- Cementiri i serveis funeraris
- Jardineria
- Parcs infantils i parcs públics

- Àrea de Medi Ambient

- Control ambiental d'activitats
- Prevenció i educació en el medi ambient
- Conservació del medi rural (arranjament de camins)
- Conservació del medi rural (ADF)
- Polítiques mediambientals i d'eficiència energètica

 ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

- Àrea d’Alcaldia

- Representació municipal
- Planificació i direcció de l'acció de govern
- Sistemes informàtics i de dades
- Relacions interadministratives

- Àrea de Secretaria

- Fe Pública
- Assessorament i defensa jurídica
- Responsabilitat patrimonial i reclamació de danys al municipi
- Atenció al ciutadà
- Eleccions
- Patrimoni

- Àrea de Serveis Econòmics

- Gestió econòmica
- Intervenció
- Tresoreria
- Contractació i compres
- Cooperació amb el Cadastre Immobiliari

- Àrea de Promoció Econòmica

- Indústria
- Comerç
- Turisme
- Consum
- Mercats
- Ocupació

- Àrea de Recursos Humans

- Gestió de personal
- Prevenció de riscos laborals

- Àrea de Seguretat Ciutadana

- Policia Local
- Trànsit. Expedients sancionadors en aquesta matèria
- Control del compliment d'ordenances no atribuït a altres àrees
- Gestió de vehicles abandonats
- Protecció civil

- Àrea de Comunicació

- Comunicació corporativa
- Publicacions municipals
- Premsa
- Ràdio Municipal

- Àrea de Participació Ciutadana

- Processos participatius
- Sessions informatives als ciutadans

 AMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

- Àrea de Serveis socials

- Atenció primària
- Atenció especialitzada a la infància
- Residència de gent gran i centre de dia
- Aula socio educativa
- Foment de les associacions socials
- L'Esplai de la gent gran

- Àrea de Sanitat

- Protecció de la salubritat pública
- Control de plagues
- Control d'animals domèstics

- Àrea de Veïnatge

- Foment de les associacions veïnals

- Àrea de Cultura i Festes

- Activitats culturals
- Foment de les associacions culturals i festives
- Coordinació de la utilització d'espais públics per activitats culturals, esportives i anàlogues
- Biblioteca municipal
- Arxiu municipal
- Equipaments culturals

- Àrea d’Ensenyament

- Llar d'infants
- Escola de música municipal
- Activitats educatives al municipi

- Àrea d’Esports

- Activitats Esportives
- Foment de les associacions esportives
- Equipaments esportius

- Àrea d’Entitats

- Registre d'entitats
- Foment de l’associacionisme

- Àrea de Joventut

- Activitats específiques per als joves
- Foment de les associacions juvenils
- Punt d'informació juvenil

 

Els àmbits integren les competències i els procediments els quals coneix una comissió informativa.


Les àrees integren les competències i els procediments els quals l’alcalde exercirà directament o delegarà en un tinent d’alcalde o regidor. La delegació en aquests òrgans unipersonals comprendrà sempre una o diverses àrees completes.


Sense perjudici de l’anterior, correspondran al Ple i a la Junta de Govern Local les atribucions sobre actuacions dels procediments que, en el primer cas, se li reservin legalment o se li atribueixin i no es deleguin, i, en el segon cas, se li deleguin.

Constitució de comissions informatives

Es constitueixen les comissions informatives de Presidència i Serveis Centrals, de Promoció del Territori i de Serveis a la Ciutadania, les quals tindran competència sobre els àmbits coincidents amb la seva denominació que consten a l’estructura funcional municipal. La comissió informativa de Presidència i Serveis Centrals assumirà les funcions legalment atribuïdes a la Comissió Especial de Comptes.


Cadascuna de les comissions serà presidida per l’alcalde o regidor en qui delegui la presidència, i s’integrarà per dos regidors del grup municipal de Gent Fent Poble, dos regidors del grup municipal de Convergència i Unió, un regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal i un regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés. Actuarà com a secretari el de la corporació, en substitució seva el vicesecretari i, en absència del dos, qui actuï coma delegat del titular de la Secretaria. Les delegacions de la presidència s’entenen realitzades per l’alcalde en aquest mateix acte.


La composició inicial de les comissions informatives és la següent:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

President titular : Joan Carles Batanés Subirana, Suplent : Xavier Racero Esquius
Vocals GFP : Titular : Cristian Marc Huerta Vergés, Suplent : Ingrid Bonells Casau
Titular : Xavier Racero Esquius, Suplent : Mònica Cruz Franch
Vocals CIU : Titular : Mercè Casals Martínez, Suplent : Narcís Lupón Sala
Titular : Roger Grandia Borràs, Suplent : Vicenç Llorens Concustell
Vocals ERC-AM : Titular : David Uró i Vilanova, Suplent : Àdria Mazcuñán i Claret
Vocals PSC-CP : Titular : Tomàs Casero García, Suplent : Cristina Murcia Caraballo

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

President titular : Joan Carles Batanés Subirana, Suplent : Xavier Racero Esquius
Vocals GFP : Titular : Xavier Racero Esquius , Suplent : Cristian Marc Huerta Vergés
Titular : Ingrid Bonells Casau , Suplent : Mònica Cruz Franch
Vocals CIU : Titular : Mercè Casals Martínez, Suplent : Narcís Lupón Sala
Titular : Vicenç Llorens Concustell , Suplent : Roger Grandia Borràs
Vocals ERC-AM : Titular : David Uró i Vilanova, Suplent : Àdria Mazcuñán i Claret
Vocals PSC-CP : Titular : Tomàs Casero García, Suplent : Cristina Murcia Caraballo

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

President titular : Xavier Racero Esquius , Suplent : Joan Carles Batanés Subirana
Vocals GFP : Titular : Mònica Cruz Franch , Suplent : Cristian Marc Huerta Vergés
Titular : Ingrid Bonells Casau , Suplent : Cristian Marc Huerta Vergés
Vocals CIU : Titular : Narcís Lupón Sala , Suplent : Mercè Casals Martínez
Titular : Vicenç Llorens Concustell , Suplent : Roger Grandia Borràs
Vocals ERC-AM : Titular : Àdria Mazcuñán i Claret , Suplent : David Uró i Vilanova
Vocals PSC-CP : Titular : Cristina Murcia Caraballo a, Suplent : Tomàs Casero García

En el cas que actuï el suplent del president, i aquest regidor sigui a la vegada vocal titular, actuarà com a president i no com a vocal; i, en el seu cas, serà substituït pel suplent corresponent en la funció de vocal.

Periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats

Els òrgans col·legiats celebraran amb caràcter general les seves sessions ordinàries, en primera crida, en l’ordinal del dia hàbil de cada mes, i en l’hora d’inici que en cada cas s’indica, a excepció del mes d’agost, durant el qual no hi haurà sessions ordinàries de cap òrgan col·legiat:


- Ple: 2n. dijous, a les 18:00 hores.
- Junta de Govern Local: 1r. i 3r. dilluns, a les 9:15 hores.
- Comissió Informativa de Promoció del Territori: 1r. dijous anterior al ple, a les 19 hores.
- Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals: 1r. dijous anterior al ple, a les 19:30 hores.
- Comissió Informativa de Serveis Personals: 1r. dijous anterior al ple, a les 20 hores.

Anualment, el Ple fixarà per a l’exercici següent un calendari que especificarà els dies en què tindran lloc les sessions ordinàries.
Per causes justificades d’interès públic, l’alcalde podrà, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, avançar o retardar fins a tres dies hàbils la data prevista d’una sessió ordinària del Ple o de les comissions informatives o fins a tres hores la prevista per a la seva celebració. També per aquestes causes, podrà alterar amb els mateixos marges les sessions i les hores de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.


El calendari de sessions ordinàries previst per a la part de l’any 2015 és el següent:

Juntes de Govern Local : 29 de juny, 13 i 27 de juliol, 7 i 21 de setembre, 5 i 19 d’octubre, 2 i 16 de novembre, 7 i 21 de desembre.
Comissions informatives : 2 de juliol, 3 de setembre, 1 d’octubre, 5 de novembre i 3 de desembre.
Ple : 9 de juliol, 9 de setembre, 8 d’octubre, 12 de novembre i 10 de desembre.

Delegacions del Ple

El Ple delega en la Junta de Govern Local l’atribució per dictar resolucions sobre totes les competències susceptibles de delegació, a excepció de les següents que es deleguen en l’alcalde:


- En matèria de contractació, els actes diferents de l’aprovació de l’expedient de contractació, l’adjudicació i l’exercici de les potestats de modificació, interpretació i nul·litat i resolució.
- El reconeixement de l’interès públic a efectes d’aplicar beneficis fiscals de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, quan es trobi previst en una programació municipal prèvia, aprovada pel Ple o bé les actuacions incloses en plans de foment de la pavimentació de voreres aprovats anteriorment.
- L’atorgament de drets funeraris.

També es deleguen en l’alcalde, quant a les competències delegades a la Junta de Govern Local, l’atribució per dictar actes que no tinguin el caràcter de resolució.

Representants municipals

El Ple efectua la designació de representants municipals que figura a continuació:

MANCOMUNITATS

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT

Titular : Cristian Marc Huerta Vergés
Suplent : Tomàs Casero García

En seran suplents dels titulars indistintament i per l’ordre que s’indica :

Primer. Xavier Racero Esquius
Segon. Joan Carles Batanés Subirana

CONSORCIS :

CONSORCI DEL BAGES PER LA GESTIÓ DE RESIDUS

Titular : Tomàs Casero García
Suplent : Xavier Racero Esquius

CONSORCI LOCALRET

Titular : Joan Carles Batanés Subirana
Suplent : Ingrid Bonells Casau

CONSORCI DEL PARC DE L'AGULLA

Vocals GFP :
Titular : Xavier Racero Esquius (1)
Titular : Cristian Marc Huerta Vergés (1)
Titular: Mònica Cruz Franch (1)
(1) En serà suplent dels titulars indistintament respecte al grup municipal Gent Fent Poble la regidora Ingrid Bonells Casau

Vocals CIU :
Titular : Mercè Casals Martínez , Suplent : Narcís Lupón Sala
Titular : Roger Grandia Borràs , Suplent : Vicenç Llorens Concustell

Vocals ERC-AM :
Titular : David Uró i Vilanova , Suplent : Àdria Mazcuñán i Claret

Vocals PSC-CP :
Titular : Tomàs Casero García , Suplent : Cristina Murcia Caraballo

CONSORCI DE LA SALUT BAGES-SOLSONÈS

Titular : Mònica Cruz Franch
Suplent : Joan Carles Batanés Subirana

CONVENIS

CONVENIS SOBRE LES VALLS DEL MONTCAU

Titular : Cristian Marc Huerta Vergés
Suplent : Xavier Racero Esquius

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SALLENT, SANT FRUITÓS DE BAGES I SANTPEDOR PER ESTABLIR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ASSOCIATS DE POLICIA LOCAL

Titular : Tomàs Casero García
Suplent : Cristina Murcia Caraballo

COMISSIONS

COMISSIONS DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS

Són regidors integrants de la comissió :

Titular : Tomàs Casero García, Suplent : Cristian Marc Huerta Vergés
Titular : Roger Grandia Borràs, Suplent : David Uró i Vilanova

COMISSIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA

President : Titular : Joan Carles Batanés Subirana (2)
Vocals GFP : Titular : Xavier Racero ESquius (2)
(2) En seran suplents dels titulars indistintament i per l’ordre que s’indica : Primer. Cristian Marc Huerta Vergés i Segon, Ingrid Bonells Casau

Vocals CIU : Titular : Vicenç Llorens Concustell , Suplent : Roger Grandia Borràs
Vocals ERC-AM : Titular : David Uró i Vilanova , Suplent : Àdria Mazcuñán i Claret
Vocals PSC-CP : Titular : Cristina Murcia Caraballo, Suplent : Tomàs Casero García

COMISSIONS DE GARANTIA D'ADMISSIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

Titular : Mònica Cruz Franch
Suplent : Ingrid Bonells Casau

COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGUIMENT DE L’AERÒDROM

President : Titular : Joan Carles Batanés Subirana
Regidor competent en mobilitat : Titular : Cristian Marc Huerta Vergés
Regidor competent en Promoció econòmica : Titular : Xavier Racero Esquius
Vocals GFP : Titular : Antonio Castaño Cansino, Suplent : Ingrid Bonells Casau
Vocals CIU : Titular : Vicenç Llorens Concustell , Suplent : Mercè Casals Martínez
Vocals ERC-AM : Titular : David Uró i Vilanova , Suplent : Martí Santmartí Sala
Vocals PSC-CP : Titular : Tomàs Casero García , Suplent : Cristina Murcia Caraballo

Aquesta designació deixa sense efecte la parcial efectuada al Decret núm. 2015-0480, de 18 de juny de 2015.

ALTRES

ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL PLA DE BAGES

Titular : Tomàs Casero García
Suplent : Xavier Racero Esquius

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

Titular : Xavier Racero Esquius
Suplent : Cristian Marc Huerta Vergés

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE LLAR RESIDÈNCIA PER A INFANTS I ADOLESCENTS D'AMPANS

Titular : Cristina Murcia Caraballo
Suplent : Mònica Cruz Franch

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Vocals GFP : Titular : Joan Carles Batanés Subirana (3)
Titular : Mònica Cruz Franch (3)
(3) En seran suplents dels titulars indistintament i per l’ordre que s’indica : Primer. Xavier Racero Esquius i Segon, Ingrid Bonells Casau

Vocals CIU : Titular : Narcís Lupón Sala , Suplent : Roger Grandia Borràs
Vocals ERC-AM : Titular : Àdria Mazcuñán i Claret , Suplent : David Uró i Vilanova
Vocals PSC-CP : Titular : Cristina Murcia Caraballo, Suplent : Tomàs Casero García

CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES

Titular : Mònica Cruz Franch
Suplent : Joan Carles Batanés Subirana

CONSELL CIUTADÀ CONSULTIU DE CENTRES DE CULTE

President : Titular : Joan Carles Batanés Subirana
Vocals GFP : Titular : Mònica Cruz Franch, Suplent : Xavier Racero Esquius
Vocals CIU : Titular : Mercè Casals Martínez , Suplent : Narcís Lupón Sala
Vocals ERC-AM : Titular : Àdria Mazcuñán i Claret , Suplent : David Uró i Vilanova
Vocals PSC-CP : Titular : Tomàs Casero García , Suplent : Cristina Murcia Caraballo

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PLENARI DE BAGES TURISME

Titular : Xavier Racero Esquius
Suplent : Joan Carles Batanés Subirana

PROJECTES TERRITORIALS DEL BAGES

Titular : Joan Carles Batanés Subirana
Suplent : Xavier Racero Esquius

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

Titular : Joan Carles Batanés Subirana
Suplent : Xavier Racero Esquius

XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Titular : Xavier Racero Esquius
Suplent : Cristina Murcia Caraballo

CONSELL MUNICIPAL DE RÀDIO SANT FRUITÓS :

President : Titular : Joan Carles Batanés Subirana
Vocals GFP : Titular : Ingrid Bonells Casau , Suplent : Xavier Racero Esquius
Vocals CIU : Titular : Narcís Lupón Sala , Suplent : Mercè Casals Martínez
Vocals ERC-AM : Titular : Àdria Mazcuñán i Claret , Suplent : David Uró i Vilanova
Vocals PSC-CP : Titular : Cristina Murcia Caraballo , Suplent : Tomàs Casero García

FEDERACIÓ DE RADIOS DE CATALUNYA

L’alcalde n’ostenta la representació legal.
Representant legal : Titular : Joan Carles Batanés Subirana, Suplent : Xavier Racero Esquius
Responsable de l’organisme i mitjà : Titular : Ingrid Bonells Casau, Suplent : Mònica Cruz Franch

FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA - JUNTA DE LA SÈQUIA

Titular: Joan Carles Batanés Subirana
Suplent: Tomàs Casero García

Quan l’alcalde és membre nat, efectua en aquest acte la delegació si hi consta un designat diferent del titular.

 

Règim de dedicació i retribució dels membres corporatius

El règim de dedicació i retribució dels membres corporatius serà el que consta al quadre següent:

Regidor                                         Retribució         Dedicació %

Xavier Racero Esquius                   27.000,00            60,00
Mònica Cruz Franch                       22.500,00            50,00
Cristian Marc Huerta Vergés           22.500,00            50,00
Tomàs Casero García                    22.500,00            50,00
Cristina Murcia Caraballo                22.500,00            50,00
Ingrid Bonells Casau                      20.250,00            45,00
Joan Carles Batanés Subirana        42.750,00            95,00

La retribució s’abonarà en 14 mensualitats idèntiques en import brut, alíquotes de total anual suara expressat.


El percentatge de dedicació s’aplicarà segons la jornada de 1664 hores / anuals o aquella que en el futur es trobi vigent pel personal municipal.

Assistències

Es fixen les assistències següents per sessió, per la participació en òrgans col·legiats dels regidors sense dedicació:


- Ple: 128,94 euros
- Comissions informatives: 54,44 euros
- Junta de Portaveus : 67,71 euros

Grups municipals i els seus portaveus

El Ple pren coneixement de la constitució dels grups que consten a continuació:

Grup municipal GFP :

Membres : Joan Carles Batanés Subirana, Xavier Racero Esquius, Mònica Cruz Franch, Cristian Marc Huerta Vergés i Ingrid Bonells Casau.
Portaveu titular : Xavier Racero Esquius
Portaveu suplent : Ingrid Bonells Casau

Grup municipal CIU :

Membres : Mercè Casals Martínez, Narcís Lupón Sala, Roger Grandia Borràs i Vicenç Llorens Concustell
Portaveu titular : Mercè Casals Martínez
Portaveu suplent : Roger Grandia Borràs

Grup municipal ERC-AM :

Membres : Àdria Mazcuñán i Claret i David Uró i Vilanova
Portaveu titular : Àdria Mazcuñán i Claret
Portaveu suplent : David Uró i Vilanova

Grup municipal PSC-CP :

Membres : Tomàs Casero García i Cristina Murcia Caraballo
Portaveu titular : Tomàs Casero García
Portaveu suplent : Cristina Murcia Caraballo

 

Assignacions als grups municipals

Les assignacions econòmiques previstes per als grups municipals són que figuren a l'annex "ASSIGNACIONS GRUPS MUNICIPALS", en còmput anual.

 

Instrucció sobre la tramitació de les sol·licituds per a l'exercici del dret d'accés a les informacions públiques

L’alcalde, en data 19 d’octubre de 2015, va dictar el decret núm. 2015-0945, sobre aprovació de la instrucció sobre la tramitació de les sol·licituds per a l’exercici del dret d’accés a les informacions públiques (en supòsits de sol·licituds d'accés a antecedents documentals formulades per regidors).

En data 26 d’octubre de 2015, va dictar el decret núm. 2015-0973 sobre modificació de la instrucció sobre la tramitació de les sol·licituds per a l’exercici del dret d’accés a les informacions públiques

El text refós de la instrucció es troba disponible com document adjunt en el present apartat. Al BOPB de 9 de novembre de 2015 s'ha publicat l'anunci corresponent a aquesta instrucció.

En data 2 de febrer de 2016 s'ha dictat el decret 2016-0100 sobre aprovació de la instrucció relativa a la tramitació de les sol·licituds per a l'exercici del dret d'accés a les informacions públiques. El text d'aquesta instrucció s'incorpora com document annex. Al BOPB de 15 de febrer de 2016 s'ha publicat l'anunci corresponent a aquesta instrucció.

Instruccions per al compliment de la Llei Estatal 19/2013, de 9 de desembre i la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern

Mitjantçant decret número 2016-0202, de 24 de febrer de 2016 s'han aprovat les instruccions relatives a la publicació al portal de transparència per part dels departaments municipals (com document annex s'incorpora el text d'aquesta resolució).

 

Instruccions sobre l'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Per la implementació de les previsions contingudes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages realitza una tasca d'elaboració d'instruccions adreçades a la configuració de mesures destinades a fer possible les previsions de la llei a partir de la seva vigència.

Amb aquesta finalitat s'han dictat les següents instruccions:

- Instrucció primera (aprovada per decret número 2016-1071, de 27 de setembre)

- Instrucció segona (aprovada per decret número 2016-1114, de 13 d'octubre - publicada al BOPB d'3 de novembre de 2016 )

- Instrucció sobre informació respecte a l'obligació de relacionar-se amb l'administració per mitjans telemàtics (aprovada per decret número  2017-0231, de 28 de febrer)

 

A l'apartat documentació s'incorpora el text dels decrets referits.

Delegació de les funcions de secretari i interventor

En supòsits de vacances o absències inferiors a 15 dies s'ha aprovat l'establiment d'un règim de delegacions a favor de funcionaris respecte a les funcions de secretari i interventor:

- Aprovació: decret número 2014-0171, de 12 de març (anunci publicat al BOPB de 24/03/2014 )

- 1a modificació: decret número 2016-0019, de 15 de gener (anunci publicat al BOPB de 03/02/2016 )

- 2a modificació: decret número 2016-1164, de 21 d'octubre (anunci publicat al BOPB de 04/11/2016 )

- 3a modificació: decret número 2017-0507, de 28 d'abril (anunci publicat al BOPB DE 19/05/2017 i esmena de 23/06/2017 )

 

En el marc de la regulació de mesures organitzatives integrants del cartipàs municipal del mandat 2015-2019 respecte a matèries competència de l'alcalde s'incorpora com a regla onzena quinquies la delegació funcions de secretari en comissions d'estudi:

- comissions d'estudi relatives a mercats: delegació incorporada mitjançant decret número 2016-1210, de 3 de novembre (anunci publicat al BOPB de 21/11/2016 )

CALENDARI DE SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS PER L'ANY 2016 ( JUNTES DE GOVERN LOCAL, COMISSIONS INFORMATIVES I PLENS )

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 12 de novembre de 2015, va aprovar el calendari de sessions dels òrgans col·legiats ( Juntes de Govern Local, Comissions informatives i Plens ) que tindran lloc durant l'any 2016, que s'adjunta a aquest anunci, a la part superior de la pàgina.
La qual cosa es fa pública, a efectes de general coneixement i en virtut de l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

CALENDARI DE SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS PER L'ANY 2017 (JUNTA DE GOVERN LOCAL, COMISSIONS INFORMATIVES I PLE MUNICIPAL)

El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 10 de novembre de 2017, ha aprovar el calendari de sessions ordinàries dels òrgans col.legiats per l'any 2017; és a dir, aquest calendari inclou les sessions de la Junta de Govern Local, les Comissions Informatives i el Ple municipal.

La qual cosa es posa en públic coneixement, els efectes d'allò establert als articles 44 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Calendari 2017

- Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017 - Catalunya ( ORDRE TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017 publicada al DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016 )

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l'article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

- Calendari de festes locals per l'any 2017 - Sant Fruitós de Bages ( ORDRE TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2017 publicada al DOGC núm. 7273, de 23 de desembre de 2016 )

- Calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per l'any 2017 ( Resolució de 27 de desembre de 2016 publicada al BOE núm. 315, de 30 de desembre de 2016)

Son días inhábiles:
a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.

Calendari de les sessions ordinàries dels òrgans col.legiats per a l'exercici 2018

El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 9 de novembre de 2017, ha aprovar el calendari de sessions ordinàries dels òrgans col.legiats per l'any 2018; és a dir, aquest calendari inclou les sessions de la Junta de Govern Local, les Comissions Informatives i el Ple municipal.

La qual cosa es posa en públic coneixement, els efectes d'allò establert als articles 44 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Calendari de sessions dels òrgans col.legiats per a l'exercici 2019

El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 8 de novembre de 2018, ha aprovat el calendari de sessions ordinàries dels òrgans col.legiats per l'any 2019; és a dir, aquest calendari inclou les sessions de la Junta de Govern Local, les Comissions Informatives i el Ple municipal que corresponen al mandat 2015-2019, és a dir, fins el mes de maig,

La qual cosa es posa en públic coneixement, els efectes d'allò establert als articles 44 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Darrera actualització: 15.05.2019 | 10:44

Documentació

pdf Anunci publicat al BOPB de 03/07/2015 (cartipàs municipal 2015 2019 competències alcalde decret 2015-0480)
175,02KB secretaria
pdf Decret número 2015-0555, de 07/07/2015 (1ª modificació)
1,1MB secretaria
pdf Anunci publicat al BOPB de 27/07/2015 (1ª modificació cartipàs municipal 2015 2019 competències alcalde decret 2015-0555)
160,4KB
pdf Decret número 2015-0920, de 09/10/2015 (2ª modificació)
1,4MB alcalde
pdf Decret número 2015-0956, de 20/10/2015 (3ª modificació)
1,3MB alcalde
pdf Anunci publicat al BOPB de 09/11/2015 (cartipàs municipal 2015 2019 competències alcalde decrets 2015-0920 i 2015-0956)
169,71KB
pdf Decret número 2015-1024, de 04/11/2015 (4ª modificació)
1,4MB alcalde
pdf Anunci publicat al BOPB de 23/11/2015 (4ª modificació cartipàs municipal 2015 2019 competències alcalde decret 2015-0555)
164,36KB
pdf Decret número 2016-0022, de 18/01/2016 (5ª modificació)
1,3MB
pdf Anunci publicat al BOPB de 28/01/2016 (5ª modificació cartipàs municipal 2015-2019 competències alcalde decret 2016-0022
166,23KB
pdf Decret número 2016-0152, de 15/02/2016 (6ª modificació)
1,3MB
pdf Anunci publicat al BOPB de 29/02/2016 (cartipàs municipal 2015-2019 competències alcalde decret 2016-0152)
128,8KB
pdf Decret número 2016-0264, de 03/03/2016 (7ª modificació)
1,3MB
pdf Decret número 2016-0333, de 17/03/2016 (8ª modificació)
1,3MB
pdf Anunci publicat al BOPB de 04/04/2016 (cartipàs municipal 2015 2019 competències alcalde decret 2016-0333)
130,99KB
pdf Decret número 2016-0401, de 05/04/2016 (9ª modificació)
1,3MB
pdf Decret número 2016-0755, de 28/06/2016 (10ª modificació)
1,4MB
pdf Decret número 2016-0963, de 25/08/2016 (11a modificació)
1,4MB
pdf Decret número 2016-1179, de 26/10/2016 (12ª modificació)
1,7MB
pdf Decret número 2016-1210, de 03/11/2016 (13ª modificació)
1,8MB
pdf Anunci publicat al BOPB de 21/11/2016 (13ª modificació cartipàs municipal competències alcalde - decret 2016-1210)
125,14KB
pdf Decret número 2017-0118, d'01/02/2017 (14ª modificació)
1,8MB
pdf Anunci publicat al BOPB de 15/02/2017 (14ª modificació cartipàs municipal 2015-2019 competències alcalde - decret 2017-0118)
125,31KB
pdf Decret número 2015-0151, de 07/02/2017 (15ª modificació)
1,8MB
pdf Decret número 2017-0255, de 06/03/2017 (16ª modificació)
1,8MB
pdf Anunci publicat al BOPB de 22/03/2017 (16ª modificació cartipàs municipal 2015-2019 competències alcalde - decret 2017-0255)
128,02KB
pdf Decret número 2017-0289, de 13/03/2017 (17ª modificació)
1,8MB
pdf Decret número 2017-0411, de 06/04/2017 (18ª modificació)
2,1MB
pdf Anunci publicat al BOPB de 26/04/2017 (18ª modificació - decret 2017-0411)
137,55KB
pdf Decret número 2017-0477, de 24/04/2017 (19ª modificació)
1,6MB
pdf Decret número 2017-0498, de 28/04/2017 (20ª modificació)
1,6MB
pdf Decret número 2017-0586, de 15/05/2017 (21ª modificació)
1,6MB
pdf Anunci publicat al BOPB de 07/06/2017 (21ª modificació cartipàs municipal 2015-2019 competències alcalde - regla 9ª)
139,02KB
pdf Decret número 2017-0724, de 14/06/2017 (22ª modificació)
1,7MB
pdf Estructura funcional municipal (22ª modificació - decret 2017-0724)
721,2KB
pdf Anunci publicat al BOPB de 07/07/2015 (cartipàs municipal 2015 2019 competències Ple acord 22/06/2015)
176,81KB secretaria
pdf Acord de Ple de 9 de setembre de 2015 (1ª modificació)
1,1MB secretaria
pdf Anunci publicat al BOPB de 28/09/2015 (1a modificació cartipàs municipal 2015-2019 competències Ple)
158,56KB Ple
pdf Anunci publicat al BOPB de 28/12/2016
128,5KB Modificació de l'horari d'inici de les sessions ordinàries del Ple
pdf Acord de Ple de 12/12/2016
1,5MB modificació de l'horari d'inici de les sessions ordinàries del Ple
pdf Assignacions grups municipals
179,44KB secretaria
pdf Instrucció sobre la tramitació de sol·licituds per a l'exercici del dret d'accés a les informacions públiques (text refós segons decret 2015-0973)
711,54KB secretaria accés a antecedents documentals per part de regidors municipals
pdf Instrucció sobre la tramitació de sol·licituds per a l'exercici del dret d'accés a les informacions públiques (decret 2016-0100)
695,84KB
pdf BOPB 09/11/2015 (instrucció sobre la tramitació de sol·licituds per l'exercici del dret d'accés a informacions públiques)
164,77KB
pdf Decret número 2016-0202
674,67KB Instruccions per al compliment de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre i la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern
pdf Decret 2016-1071 (instrucció 1ª Llei 39/2015)
1,6MB
pdf Decret 2016-1114 (instrucció 2ª Llei 39/2015)
2,3MB
pdf Calendari de sessions ordinàries dels òrgans col.legiats per l'any 2017
1,3MB
pdf Calendari de sessions dels òrgans col·legiats per l'any 2016 ( Juntes de Govern Local, Comissions informatives i Plens )
378,17KB
pdf Calendari de sessions dels òrgans col.legiats 2017
1,3MB
pdf Decret número 2017-1348, de 16/11/2017 (23ª modificació) (cartipàs alcalde)
1,6MB
pdf Decret núm. 2017-1436, de 04/12/2017 (24a modificació)
1MB
pdf Calendari de sessions ordinàries dels òrgans col.legiats per l'any 2018
1,2MB
pdf Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 (matèries competència de l'alcalde - 25a modificació)
2,3MB
pdf Decret número 2018-0502, de 8 de maig de 2018 (26a modificació)
2,3MB
pdf Instrucció sobre informació respecte a l'obligació de relacionar-se amb l'administració per mitjans telemàtics (decret num. 2017-0231, de 28.2.17)
2,2MB
pdf Decret núm. 2018-0843, de 20/07/2018 (27a modificació del cartipàs municipal 2015-2019 en matèries competència de l'alcalde)
2,4MB
pdf Decret num. 2018-0995, de 29/08/2018 (28ª modificació)
2,9MB
pdf Annex al Decret num. 2018-0995, de 29/08/2018 (28ª modificació)
753,92KB
pdf Decret número 2018-1095 de 25/09/2018 (29a modificació cartipàs municipal 2015-2019 competències de l'alcalde)
1,3MB
pdf Calendari de sessions ordinàries dels òrgans col.legiats per a l'exercici 2019
616,25KB
pdf Decret número 2018-1333 de 15/11/18 (30a modificació)
1,2MB
pdf Decret 2018-1385, de 21/11/18 (esmena del decret 2018-1333, de 15/11/18 (30a modificació)
1,5MB
pdf Decret número 2019-0297, de 05/03/2019 (32a modificació)
2,7MB
pdf Decret núm. 2019-0344, de 14/03/2019 (33a modificació)
2,7MB
pdf Decret número 2019-0553, de 17/14/2019 (34a modificació)
2,7MB
Darrera actualització: 15.05.2019 | 10:44